دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم دامپزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : حمیدرضا   اشراقی

پست الکترونیکی : h-eshraghi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : دامپزشکی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه فارماکولوژی دامپزشکی

نوع استخدام : آزمایشی

تاریخ استخدام : 1381/10/15

حمیدرضا اشراقی

محل خدمت:   دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : استادیار

^